MẤY GIỜ RỒI NHỈ!

Điều tra ý kiến

Sau nhiều lần nhắc nhở, em học sinh ấy vẫn vi phạm theo các bạn chúng ta phải:
Mời PHHS và tiếp tục nhắc nhở.
Có 1 biện pháp phạt cứng rắn hơn (nhạy cảm).
Sắp xếp vị trí em ở 1xó lớp để không làm ảnh hưởng đến lớp.
Gửi lên cho Lảnh đạo Nhà Trường xử lý.
Không biết phải làm gì!!!???

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Anh Kiệt)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẤT CẢ LÀ ÂM NHẠC

  Ảnh ngẫu nhiên

  270.jpg Happy_new_year.swf Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Xuan_20151.swf ChucMungNamMoi.jpg Nhmoi.swf Clock_Hopmat2014.swf VIOLET_.mp3 VIOLET_360p.flv AK_QUYET_DAU.flv 112.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf Chuc_xuan.swf GIANGSINH.swf 3QuaChuong.gif SN_Anh_Kiet_2013.swf Mmmm.swf Untitled17.swf SN_AK.jpg

  DI TÍCH LỊCH SỬ QUÊ HƯƠNG TÔI!

  Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến - Cấp quốc gia. MỜI CLICK VÀO HÌNH DƯỚI ĐỂ XEM CHI TIẾT Nhà trăm cột - Cấp quốc gia. MỜI CLICK VÀO HÌNH DƯỚI ĐỂ XEM CHI TIẾT Chùa Phước Lâm - Cấp quốc gia. MỜI CLICK VÀO HÌNH DƯỚI ĐỂ XEM CHI TIẾT Đồn Rạch Cát - Cấp Tỉnh. MỜI CLICK VÀO HÌNH DƯỚI ĐỂ XEM CHI TIẾT

  MỤC ĐIỂM BÁO

  AK CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH THÂN THƯƠNG - XIN GỬI LỜI CHÚC VUI, KHỎE, THÀNH ĐẠT VÀ NHẤT LÀ HÃY "QUẬY LÊN" CHO MỌI NGƯỜI NHỚ NHÉ!

  Lời mời sinh nhật Anh Kiệt 09-12-2014

  CÙNG TÂM TÌNH VỚI AK CÁC BẠN NHÉ !

  Các vấn đề về Tiếng Việt ...

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: http://graphicttt.blogspot.com/
  Người gửi: Thạch Trương Thảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:04' 15-04-2009
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 171
  Số lượt thích: 0 người
  Moät soá vaán ñeà veà söû duïng Tieáng Vieät trong soaïn thaûo vaên baûn
  Thaïch Tröông Thaûo
  TTGD TX Chu Văn An
  546 Ngô Gia Tự, Q5, TP HCM.
  Noäi dung chính:
  1. Môû ñaàu.
  2. Giôùi thieäu boä goõ.
  3. Caùc kieåu goõ vaø font chöõ töông öùng.
  4. Thao taùc cô baûn vôùi Unikey.
  5. Chuyeån maõ vaên baûn.
  6. Khi khoâng goõ ñöôïc Tieáng Vieät.
  7. Kết thuùc.
  Môû ñaàu
  Nếu bạn không phải là dân ?kẹp giấy? (văn phòng ấy) thì đôi khi bạn cũng gặp rắc rối về việc soạn thảo văn bản Tiếng Việt. Trước đây, bản thân tôi cũng đã từng khó chịu khi nhập liệu văn bản Tiếng Việt trong MS Word. Chính vậy, hôm nay tôi sẽ cùng bạn trao đổi kinh nghiệm về vấn đề này.
  Hy vọng, bài viết này sẽ giúp bạn không còn ?mệt mỏi? và mất thời gian trong việc soạn thảo văn bản với MS Word.
  Giôùi thieäu boä goõ
  Windows laø heä ñieàu haønh cuûa nöôùc ngoaøi chuû yeáu laø duøng Tieáng Anh ñeå hieån thò. Do ñoù chuùng ta caàn boä goõ ñeå coù theå soaïn thaûo Tieáng Vieät. Maëc duø, caùc heä ñieàu haønh töø Windows XP trôû veà sau ñeàu coù hoã trôï vieäc nhaäp lieäu Tieáng Vieät (thaäm chí ñaõ coù heä ñieàu haønh hoaøn toaøn baèng Tieáng Vieät). Nhöng caùc boä goõ cuûa chính ngöôøi Vieät vaãn phuø hôïp hôn.
  Hieän nay coù raát nhieàu boä goõ Tieáng Vieät nhöng phoå bieán nhaát laø Vietkey vaø Unikey.
  Theo kinh nghieäm baûn thaân thì toâi khuyeân baïn neân söû duïng Unikey thay vì Vietkey. Vì nhieàu lyù do maø toâi seõ lieät keâ ngay ñaây.

  Giôùi thieäu boä goõ
  Unikey coù ñaëc ñieåm noåi baät nhö:
  - Laø chöông trình hoaøn toaøn mieãn phí.
  - Chaïy treân taát caû caùc heä ñieàu haønh thoâng duïng nhö: Windows 9x/NT/2000/XP/Visa, Linux...
  - Hoã trôï caû taát caû caùc kieåu goõ vaø baûng maõ tieáng Vieät thoâng duïng nhaát.
  - Cho pheùp chuyeån maõ moät caùch deã daøng.
  - Töï ñoäng xöû lyù moät soá loãi thöôøng gaëp trong quaù trình soaïn thaûo vaên baûn.
  - Hoã trôï vaên baûn töï ñoäng (AutoText).
  Khaùc vôùi nhieàu chöông trình baøn phím tieáng Vieät khaùc, UniKey hoaït ñoäng trong moâi tröôøng Windows NT/2000/XP khoâng caàn söû duïng ñeán clipboard cho baûng maõ unicode, vì vaäy baïn seõ khoâng bò maát noäi dung clipboard khi goõ tieáng Vieät unicode.

  Tính tieän duïng cuûa Unikey
  Caùc kieåu goõ vaø font chöõ
  Chuù yù:
  - Choïn baûng maõ töø boä goõ Tieáng Vieät (Vd: Choïn baûng maõ töø boä goõ Unikey).
  - Choïn font chöõ töø chöông trình öùng duïng (Vd: Choïn font chöõ töø Microsoft Word).
  Thao taùc cô baûn vôùi Unikey
  Chaïy file Unikey.exe töø thö muïc UniKey4.0 ñeå môû boä goõ Unikey. Thoâng thöôøng, ta choïn nhö hình beân:

  + Baûng maõ: VNI Windows.
  + Kieåu goõ: VNI.
  + Nhaán nuùt “Môû roäng” boû daáu check muïc “Baät hoäp thoaïi baøy khi khôûi ñoäng”.
  + Nhaán “Ñoùng”. Luùc naøy chöông trình ñaõ saün saøng laøm vieäc.
  Baøi vieát minh hoïa baèng phieân baûn 4.0 chuaån chaïy treân taát caû caùc HÑH. Theo taùc giaû, neáu söû duïng Windows XP trôû leân thì baïn neân söû duïng phieân baûn UniKeyNT.
  Caùch chuyeån maõ Tieáng Vieät
  Unikey cho pheùp chuyeån taát caû caùc baûng maõ tieáng Vieät thoâng duïng nhö: TCVN3, VNI, Unicode (pre-composed, decomposed, VIQR, VPS, VISCII, BK.HCM2, BK. HCM1, Vietware-X, Vietware-F, UTF-8, NCR(Hex/Decimal), Windows CP 1258.
  Thao taùc ñôn giaûn vaø nhanh choùng ngay trong clipboard vaø text file.
  Maëc duø Unikey cho pheùp chuyeån maõ töø text file (*.txt vaø *.rtf) nhöng theo kinh nghieäm thì baïn khoâng neân duøng chöùc naêng naøy. Chuùng ta chæ chuyeån maõ tröïc tieáp trong Clipboard maø thoâi.

  Lyù do laø ñoâi khi Unikey chuyeån maõ khoâng chính xaùc neáu duøng text file. Rieâng chuyeån maõ töø clipboard cho keát quaû toát hôn nhieàu.
  Sau ñaây laø thao taùc ñeå chuyeån maõ:
  Caùch chuyeån maõ Tieáng Vieät
  a. Duøng chuoät queùt choïn vuøng vaên baûn caàn chuyeån maõ roài nhaán Ctrl + C ñeå ñöa vaøo clipboard.
  b. Nhaáp chuoät phaûi leân bieåu töôïng Unikey döôùi khai heä thoáng roài choïn “Coâng cuï … (CS+F6)”.
  c. Hoäp thoaïi Unikey Toolkit xuaát hieän. Taïi ñaây, choïn maõ cho muïc “Nguoàn” vaø “Ñích”:
  d. Nhaáp choïn Checkbox “Chuyeån maõ clipboard” roài nhaán nuùt “Chuyeån maõ”.
  e. Chôø tyù … moät hoäp thoaïi thoâng baùo ñaõ hoaøn thaønh vieäc chuyeån maõ xuaát hieän, nhaán OK roài nhaán “Ñoùng” ñeå thoaùt chöông trình chuyeån maõ.

  Xem phim minh hoïa: Chuyeån maõ töø Unicode sang VNI Windows.
  f. Trôû laïi Word, nhaán Ctrl + V ñeå ñöa phaàn vaên baûn ñaõ chuyeån maõ vaøo söû duïng.
  Caùch chuyeån maõ Tieáng Vieät
  Laøm gì khi khoâng goõ ñöôïc Tieáng Vieät ?
  Baïn haõy kieåm tra caùc phaàn sau:
  + Neáu bieåu töôïng laø thì baïn haõy nhaáp chuoät vaøo ñoù ñeå chuyeån thaønh
  + Xem baûng maõ vaø kieåu goõ coù ñuùng chöa. Vd: Kieåu goõ: VNI, Baûng maõ: VNI Windows, …
  + Ñaõ choïn ñuùng font chöõ Tieáng Vieät chöa ?
  + Boû choïn muïc “Kieåm tra chính taû Tieáng Vieät”.
  Neáu vaãn goõ ñöôïc Tieáng Vieät nhöng coù xuaát hieän moät soá loãi haõy xem phaàn “Höôùng daãn”. Taïi ñaây, baïn seõ tìm thaáy caùch xöû lyù moät soá loãi thöôøng gaëp.
  Unikey coù khaù ñaày ñuû caùc caùch xöû lyù nhöõng loãi thoâng duïng khi soaïn thaûo vaên baûng vôùi MS Word.
  Xin chaøo … Heïn gaëp laïi
  Thaïch Tröông Thaûo
  TTGD TX Chu Văn An
  546 Ngô Gia Tự, Q5, TP HCM.
  Khi gaëp khoù khaên thì baïn coù theå nhaáp chuoät phaûi leân bieån töôïng chöông trình ôû thanh heä thoáng vaø choïn “Höôùng daãn” (hoaøn toaøn baèng Tieáng Vieät) ñeå tìm caùch khaéc phuïc.
  Tìm söï giuùp ñôõ töø:
  http://unikey.sourceforge.net/forum
  Hoaëc lieân heä:
  anhchanghieuhoc2002@gmail.com
  anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

  VÀI THÔNG TIN VỀ NHÓM VỌC

  SỨC KHỎE LÀ VÀNG