MẤY GIỜ RỒI NHỈ!

Điều tra ý kiến

Sau nhiều lần nhắc nhở, em học sinh ấy vẫn vi phạm theo các bạn chúng ta phải:
Mời PHHS và tiếp tục nhắc nhở.
Có 1 biện pháp phạt cứng rắn hơn (nhạy cảm).
Sắp xếp vị trí em ở 1xó lớp để không làm ảnh hưởng đến lớp.
Gửi lên cho Lảnh đạo Nhà Trường xử lý.
Không biết phải làm gì!!!???

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Anh Kiệt)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẤT CẢ LÀ ÂM NHẠC

  Ảnh ngẫu nhiên

  270.jpg Happy_new_year.swf Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Xuan_20151.swf ChucMungNamMoi.jpg Nhmoi.swf Clock_Hopmat2014.swf VIOLET_.mp3 VIOLET_360p.flv AK_QUYET_DAU.flv 112.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf Chuc_xuan.swf GIANGSINH.swf 3QuaChuong.gif SN_Anh_Kiet_2013.swf Mmmm.swf Untitled17.swf SN_AK.jpg

  DI TÍCH LỊCH SỬ QUÊ HƯƠNG TÔI!

  Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến - Cấp quốc gia. MỜI CLICK VÀO HÌNH DƯỚI ĐỂ XEM CHI TIẾT Nhà trăm cột - Cấp quốc gia. MỜI CLICK VÀO HÌNH DƯỚI ĐỂ XEM CHI TIẾT Chùa Phước Lâm - Cấp quốc gia. MỜI CLICK VÀO HÌNH DƯỚI ĐỂ XEM CHI TIẾT Đồn Rạch Cát - Cấp Tỉnh. MỜI CLICK VÀO HÌNH DƯỚI ĐỂ XEM CHI TIẾT

  MỤC ĐIỂM BÁO

  AK CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH THÂN THƯƠNG - XIN GỬI LỜI CHÚC VUI, KHỎE, THÀNH ĐẠT VÀ NHẤT LÀ HÃY "QUẬY LÊN" CHO MỌI NGƯỜI NHỚ NHÉ!

  Lời mời sinh nhật Anh Kiệt 09-12-2014

  CÙNG TÂM TÌNH VỚI AK CÁC BẠN NHÉ !

  20 Đề luyện Anh văn vào 10

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Web Vô Thường
  Người gửi: Nguyễn Văn Phước
  Ngày gửi: 14h:28' 19-05-2012
  Dung lượng: 189.5 KB
  Số lượt tải: 1463
  Số lượt thích: 0 người
  Test 1
  I. Give the correct form of verbs given:
  1. She (leave) .school last year. Since then she (work) ... as a waitress at a local pub.
  2. They felt tired and hungry, so they (sit) ............... down under a tree and (rest) .............. for lunch.
  3. Let’s (get) ...... the house (clear) ............. up before he arrives.
  4. Last year we (install) ............. ordinary light bulbs in our house, but now we (use) .................. energy-saving ones.
  5. A: In your places, I (a. go) ............. by air.
  B: If I (b. have) .................. enough money, I (c. take) ............... your advice.
  II. Multiple choices:
  1.You will not succeed .......................... working hard.
  a. unless b. without c. if d. although
  2. It was raining very ............. so I took my umbrella.
  a. wet b. badly c. hard d. firmly
  3. I .............. do that if I were you.
  a. won’t b. shan’t c. wouldn’t d. don’t
  4. You may borrow as many books as you like provided you show them to ............... is at the desk.
  a. who b whom c. whoever d. which
  5. I wish you ............. stop interruting me whenever I speak.
  a. did b. would c. might d. will
  6. I wish I ........ more about the logistics of the expedition.
  a. would know b. knew c. know d. can know
  7. The little girl ............. when she fell.
  a. hurt himself b. hurt herself c. has hurt d. hurt
  8. Listen to what I am saying, ............................?
  a. don’t you b. do you c. did you d. will you
  9. .................. this medicine, and you’ll be well again.
  a. Have b. Drink c. Eat d. Take
  10. Yoko feels .................. again after her illness but she still cannot work ............. .
  a. strong/ hardly b. strongly/ hard c. strongly/ hardly d. strong/ hard
  III. Sound:
  1. a. pull b. erupt c. trust d.thunder e. junkyard
  2. a. mineral b. tidal c. sight d. describe e. divide
  3. a. exist b. public c. despite d. mineral
  4. a. chopstick b. charity c. children d. Christmas
  5. a. sound b. touch c. down d. account
  
  IV. Rewrite the following sentences:
  1. The story was very interesting to me.
  I was ______________________ .
  2. Your writing is so small that I can’t read it.
  Your writing is not ___________ .
  3. Learning English is necessary.
  It is ________________________ .
  4. We will go there unless it rains.
  If it ________________________ .
  5. The man couldn’t speak. He was so surprised.
  The man was too______________ .
  Test 2
  I. Give the correct form of verbs given:
  A. -John ..... (1. lose) his job last month and since then he ..... (2. be) out of work.
  - Do you know why he ..... (3. lose) his job?
  - Because he ..... (4. be) very rude to his boss.
  B. Yesterday morning, when I ..... (1. arrive) at the airport, Sophie ..... (2. wait) for me. She ..... (3. wear) a pink dress and ..... (4. look) very pretty.
  II. Multiple choices:
  1. Mark Twain was born in Missouri _____ (on / for / in) 1835.
  2. Fresh air is _____ (of / about / in) great use to our health.
  3. He won’t pass the exam _____ (if / unless / or) he works hard.
  4. My father often goes to church _____ (with/ at / on) Sundays.
  5. Surfing is one way _____ (of / at/ on) spending free time in Australia.
  6. They are the children ______ (whose / who / whom) won the match yesterday.
  7. Tom has been living here _____ (for/since/ in) six years.
  8. We would go camping _____ (although/ if
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

  VÀI THÔNG TIN VỀ NHÓM VỌC

  SỨC KHỎE LÀ VÀNG